Haber Detayı
24 Mart 2020 - Salı 21:54 Bu haber 441 kez okundu
 
Görme Engelliler Federasyonundan Açıklama
Türkiye Görme Engelliler Federasyonundan 34 yaşındaki görme engelli Tahir KERMEN'in ölümyle alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı
HAYATA DEĞER KATANLAR Haberi


Türkiye Görme Engelliler Federasyonundan 20 mart 2020 Cuma günü akşamı  34 yaşındaki görme engelli Tahir KERMEN'in Ankara’da Beşevler ankaray istasyonunda Kızılay yönüne gitmek isterken 2 vagon arasına düşerek üzerinden tren geçmek suretiyle korkunç biçimde can vermesiyle alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. 

 

İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZMU ?
Görme engelli olmasına rağmen, Ankarada tek başına dolaşıyordu. Ne tür bir engelle karşılaşacağını bilmeden, her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bilerek, kendinden emin bir şekilde dolaşıyordu. Çünkü buna mecburdu. Kim bilir ne hayalleri vardı, kim bilir ne planları vardı geleceği için. İşte, birilerinin vurdum duymazlığı, ihmalkarlığı ve insan hayatını hiçe sayması, maalesef kopardı Tahir Kermeni hayattan. Yer Ankara, tarih 20 mart 2020 günü görme engelli kardeşimiz Tahir Kermen beşevler hafif raylı metro istasyonunda kızılay yönüne giden tirene binmek isterken, maalesef görme engelliler için metro istasyonunda yeterli güvenlik önlemlerinin olmaması nedeniyle iki vagon arasına düşmüştür. Batmanın fark etmemesi nedeniyle üzerinden tiren geçen görme engelli Tahir Kermen kardeşimiz feci bir şekilde can vermiş, olay ancak bir süre sonra arkadan gelen tiren batmanı tarafından fark edilebilmiştir. Yaşanan bu üzücü ve korkunç olay başta görme engelli camiasını olmak üzre, tüm kesimleri derinden üzmüş olup, önceden aynı istasyonda başka görme engelli arkadaşlarımızın yaralanmayla sonuçlanan kazalarını ve farklı şehirlerde gerek metro istasyonlarında, gerekse tıranvay duraklarında görme engellilerin yaşamış oldukları kazaları akılara getirmiştir.Yaşanan bu üzücü olay sonrası, başta belediyeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara tekrar hatırlatacak olursak, yapılan mekan tasarımı, insanın yaşam kalitesini, sağlık, güvenlik ve refahını en üst düzeyde karşılamalıdır.
İnsanın insanla ve insanın nesneyle olan ilişkileri, tasarlanan mekanlarda gerçekleşir. Tasarımcının görevi,
bireyin özellikleri doğrultusunda gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak olan ve etkinliklerini kolaylık-
la yapılabileceği mekanları oluşturmaktır. Kısaca, mekanlar kullanıcıları tarafından erişilebilir, kullanılabilir
ve yaşanabilir olmalıdır.

Erişilebilirlik, farklı gereksinimleri olan kişilerin evlerinden çıkabilmeleri, başkalarına ihtiyaç duymadan
çeşitli binalara ve açık alanlara ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bütün
bireylerin toplumsal yaşama katılabilmeleri için erişilebilirlik, yapılı çevrede ve kent ölçeğinde gereken
tüm fiziksel ve mimari tedbirlerin alınmasını kapsar. Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk
oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği ve kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmet-
lerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınması, yalnızca engelliler için değil hareketlerinde kısıtlılık yaşayan
yaşlılar, hamileler, çocuklar, bebek arabalılar, çok uzun veya çok şişman kişiler için de büyük önem taşıyan
bir gerekliliktir.Anayasamızın 10. maddesinin (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz, denilmiş. Anayasamızın 61. maddesinde ise Devlet, engellileri korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır denilmiştir. AYRICA ERİŞİLEBİLİRLİK İLE İLGİLİ GÖREVLERİ DÜZENLEYEN ULUSAL MEVZUATTA;
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun
7/7/2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanunda (EHK) 19/2/2014 tarihinde yapılan düzenleme ile erişilebilirlik tanımı ilk defa mevzuata girmiştir. Söz konusu Kanunun 3 üncü maddesinde erişilebilirlik; “Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu Kanunun 7 nci maddesinde “Erişilebilirlik” başlığı altında yapılı çevrenin, özel ve kamu toplu taşıma araçlarının ve bilgilendirme hizmetlerinin erişilebilirliği ele alınmaktadır. Söz konusu madde ile yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.
Kanunun geçici 2 nci maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına ciddi sorumluluklar yüklenmiştir. Söz konusu maddede “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” hükmü yer almaktadır. Kanunun geçici 3 üncü maddesi şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi ile ilgilidir. Söz konusu maddede “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri 7/7/2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilir” hükmü yer almakta olup geçici 2 nci maddede olduğu gibi söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıllık süre tanınmıştır.
Geçici 3 üncü maddeye eklenen bu fıkralara göre;
 “Bu kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının izlenmesi ve denetimi her ilde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile engelliler ile ilgili konfederasyonların temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. İhtiyaç halinde birden fazla komisyon kurulabilir. Denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir” “Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen umuma açık hizmet veren her tülü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile bakanlığı tarafından her bir tesit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içerisinde uygulanacak idari para cezasının tutarı elli bin lirayı geçemez. Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile bakanlığı tarafından her bir tesit için beşbin Türk Lirasından yirmibeş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı beşyüz bin lirayı geçemez. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası tutarları dikkate alınarak erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine ödenek öngörülür”  “Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar; İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının ve engelliler ile ilgili konfederasyonların görüşleri alınmak sureti ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile bakanlığınca bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.Yukardaki anayasamızın ilgili maddelerinde ve 5378 engelli kanununda, başta belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri açıkça belirtilerek engelliler için yapacakları düzenlemeler hüküm altına alınmıştır. Kanunlarımıza göre Ankara büyük şehir belediyesi Tahir Kermen kardeşimizin hayatını kaybettiği beşevler metro istasyonunda ve diğer istasyonlarda görme engellilerin can güvenliğini almadığı için suç işlemektedir. Görme engelliler federasyonu olarak, bu zamana kadar başta bakanlıklar, valilikler, belediyeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla görüşerek görme engellilerin yaşamış oldukları sorunları ileterek, bu sorunların çözümü için somut önerilerimizi iletmiş bulunmaktayız. Görme engelliler federasyonu olarak, bundan sonrada aynı şekilde görme engelli kardeşlerimizin hak ve çıkarları için mücadele verecek olup, bizleri derinden üzen Tahir Kermen kardeşimizin olayının yakinen takipçisi olacağımızı belirtir, başka görme engelli kardeşlerimizin ölümle yada, yaralanmayla sonuçlanacak kazalar yaşamamaları için, ilkelerimiz doğrultusunda, yasal haklarımızı sonuna kadar kulanacağımızı, ayrıca Ankara başta olmak üzre, ülkemizde birçok şehirde bulunan metro istasyonlarında ve tramvay duraklarında görme engelliler için gerekli bütün güvenlik önlemleninin alınması bağlamında her türlü çalışmayı yapacağımızı ifade eder, Tahir Kermen kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. TÜM KAMUOYUNA DUYRULUR. GÖRME ENGELLİLER FEDERASYONU.

Kaynak: (BBH) - Haber Merkezi Editör: Haberci
 
Etiketler: Görme, Engelliler, Federasyonundan, Açıklama,
Haber Videosu
Yorumlar
Günün Karikatürü

Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Alanyaspor
20
0
0
2
6
8
2
Galatasaray
20
0
2
2
6
10
3
Fenerbahçe
20
0
1
2
6
9
4
Gaziantep FK
15
0
1
6
3
10
5
Başakşehir FK
14
0
4
2
4
10
6
Beşiktaş
13
0
3
1
4
8
7
Fatih Karagümrük
13
0
2
4
3
9
8
Trabzonspor
12
0
4
3
3
10
9
Hatayspor
12
0
1
3
3
7
10
Yeni Malatyaspor
12
0
3
3
3
9
11
Çaykur Rizespor
12
0
3
3
3
9
12
Kasımpaşa
12
0
3
3
3
9
13
Konyaspor
12
0
2
3
3
8
14
Göztepe
11
0
1
5
2
8
15
Antalyaspor
9
0
4
3
2
9
16
Sivasspor
9
0
3
3
2
8
17
BB Erzurumspor
8
0
4
2
2
8
18
Kayserispor
7
0
5
1
2
8
19
Denizlispor
6
0
5
3
1
9
20
Gençlerbirliği
5
0
5
2
1
8
21
MKE Ankaragücü
2
0
6
2
0
8
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı